Integraal Kindcentrum Joannes

Hier kunt u het pedagogisch beleidsplan van IKC Joannes met betrekking tot de kinderopvang downloaden. Dit document verwoordt de visie van IKC Joannes met betrekking tot de kinderopvang en geeft informatie over onze doelstellingen. Een meer praktische vertaling van dit beleidsplan vindt u in het pedagogisch praktijkplan per locatie.

Dit pedagogisch beleid is voor ons een richtinggevend document. Werken met kinderen is immers niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Wij delen graag onze visie op professionele kinderopvang met u. 

Visie is echter een dynamisch begrip. De visie van IKC Joannes heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en zal zich ook in de komende jaren blijven ontwikkelen. Steeds opnieuw zullen we kritisch kijken naar onze opvangmogelijkheden en deze toetsen aan ontwikkelingen in de maatschappij, beslissingen vanuit de (landelijke en gemeentelijke) overheid, ontwikkelingen in het onderwijs en de behoeften van ouders.

Bij het schrijven van dit document hebben wij ons laten inspireren door het Pedagogisch kader kindercentra (0 – 4 jaar) en het Pedagogisch kader kindercentra (4 – 13 jaar), die tot stand zijn gekomen vanuit het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang. 

Pedagogisch medewerkers en ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het pedagogisch beleid. Dat vinden wij belangrijk! Onze visie moet gedragen worden door onze medewerkers en de ouders. Het is immers in deze gezamenlijkheid dat we vorm en inhoud kunnen geven aan de opvoeding en ontwikkeling van alle aan onze zorg toevertrouwde kinderen.

Download het pedagogisch beleidsplan