Integraal Kindcentrum Joannes

medenzeggenschap en ouderraad

In de medezeggenschapsraad van IKC Joannes zijn de ouders en de leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd. De MR bespreekt gevraagd en ongevraagd alles wat met het onderwijs te maken heeft. Zij beoordeelt plannen en beleidsvoornemens van het IKC. De MR brengt verslag van zijn activiteiten uit aan personeel en ouders. Eén ouder- en één personeelslid zijn afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle bij het bestuur aangesloten scholen. In deze GMR worden alle bovenschoolse zaken besproken.

De Opvang heeft geen medenzeggenschapsraad

De ouderraad helpt het IKC bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, sportdag en het eindfeest of schoolreisje. De ouderraad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden en vergadert gemiddeld één keer per maand.

Om het hele IKC vertegenwoordigd te laten zijn binnen de ouderraad zal de OR zich op termijn uitbreiden met ouders die namens de kinderopvang in de OR zitting nemen.

Nieuwtjes

Voor nieuwtjes maken wij gebruik van Basisschool apps voor intern gebruik.

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram