Integraal Kindcentrum Joannes

kwalieteitseisen opvang ikc joannes

Inspectie GGD

Alle kinderopvangcentra in Nederland worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De GGD handelt in opdracht van de gemeente. Door een bezoek aan de locatie toetst de GGD of wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. De locatie wordt beoordeeld op zeven onderdelen: 

  •  Ouders
  •  Personeel
  •  Veiligheid en gezondheid
  •  Accommodatie en inrichting
  •  Groepsgrootte en beroepskracht/kind-ratio
  •  Pedagogisch beleid en praktijkplan
  •  Klachten

De conclusie staat beschreven in het inspectierapport. Dit rapport op de website van het landelijk register kinderopvang, www.landelijkregisterkinderopvang.nl te vinden en onderstaand te downloaden:

Bezetting op de groep

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen in te zetten, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen van kinderen stimuleert. Ook voor u als ouder(s) is het prettig zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien. Wij hanteren de beroepskracht/kind-ratio zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram