Integraal Kindcentrum Joannes

Download hier onze beleidsnotities

Notitie Zorgplicht

Ordemaatregelen, schorsing en verwijdering

De regio de Liemers startte op 1 augustus 2014 met passend onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle gewone en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook IKC Joannes valt onder dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs in de klas

Voor het kind is het belangrijk dat het extra ondersteuning zo veel mogelijk gewoon in de eigen klas krijgt, in plaats van daarbuiten. Onze leerkrachten zijn daarop getraind zodat ze in een groep met verschillende soorten leeerlingen toch voldoende aandacht aan alle kinderen kunnen geven. Als een leerling toch extra ondersteuning buiten de klas nodig heeft, bespreekt het IKC dit met de ouders.

Het samenwerkingsverband en het IKC

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar het IKC te halen. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien het IKC zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Meer informatie hierover kunt u lezen in de onderwijsgids.

Groessen-wijs

Wij werken volgens ons eigen Groessen-wijs principe, hierbij staat zelfstandig werken en leren centraal. De leerlingen leren, vanaf de kleutergroep, binnen een duidelijke structuur zelfstandig te werken. Ze leren zelf te plannen, problemen op te lossen en te ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De leerkracht krijgt hierbij meer een sturende en motiverende rol. 

Doelgericht leren

We richten ons op de kernvakken: (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en dus stellen we groepsdoelen, maar ook doelen voor de individuele leerling. Hierbij maken we gebruik van verschillende ICT-middelen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Snappet. Snappet is een tablet of chromebook die ingezet wordt bij de kernvakken. Met Snappet heeft ieder kind toegang tot les- en oefenmateriaal op het individuele niveau. Het sluit aan op onze lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen opgroeien met een besef van de wereld. Dit komt aan bod bij het thematisch werken tijdens wereldoriëntatie. Ook besteden we aandacht aan cultuur, techniek, sport en creativiteit. We werken samen met diverse bedrijven, organisaties en lokale verenigingen die het IKC bezoeken voor gastlessen, maar we nemen ook de kinderen geregeld mee naar buiten; in de wereld om ons heen. 

Aandacht voor het individu

Niet bij elke leerling verloopt de ontwikkeling hetzelfde. In ons onderwijs houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Er wordt per kind gekeken naar wat het kind nodig heeft. Hierbij worden de leerkrachten ondersteund door leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Ook maken we op IKC Joannes gebruik van de hulp van externen vanuit bijvoorbeeld ons Samenwerkingsverband. Bij Passend onderwijs leest u hier meer over.

IKC Joannes is een IKC die openstaat voor vernieuwingen en veranderingen. Samen worden we iedere dag een beetje wijzer!

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram